Team-DAP-politieke-partij-haaksbergen-verkiezingen-2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

In het nieuws

RTV Sternet Interview met Gea Costeris – Lijsttrekker TeamDAP

Onze 11 speerpunten:

 • TeamDAP neemt geen blad voor de mond 

 • Écht een luisterend oor voor de inwoners

 • Hondenbelasting afschaffen

 • Geen belastingverhoging voor de burger

 • Stop met onnodig geld over de balk smijten

 • Afval: geen diftar, geen 2e Enschede

 • Meer betaalbare woningen: starters/senioren/alleenstaanden

 • Meer uitgaansgelegenheden voor de jeugd

 • Laat het karakteristieke van Haaksbergen intact

 • Windmolens NEE! Zonnepanelen niet in de wei maar op ’t dak

 • Beter beleid op leegstaande panden in het centrum

Betrokkenheid en participatie van de inwoners is waar wij voor staan

Alleen mooie praatjes is niet voldoende. Het draait vooral om actie ondernemen.

Voor het actuele nieuws volg ons op facebook door onze pagina te liken.

Verkiezingsprogramma

2022 – 2026

1. TeamDAP stelt de burger centraal

Dé Actieve Partij (TeamDAP) is een lokale politieke partij in Haaksbergen die de burger centraal stelt. Zij wil politiek bedrijven op een open, transparante en  betrouwbare wijze. Verder wil ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor de inwoners van Haaksbergen. U kunt dus ook met uw individuele vragen, wensen en/of opmerkingen bij TeamDAP terecht.

De bedoeling is dat de gemeente als overheidsinstelling betrouwbaar en gemakkelijk toegankelijk is, burgergericht denkt en werkt voor haar inwoners, bedrijven en de maatschappelijke organisaties in Haaksbergen.

TeamDAP denkt dit te realiseren door:

 • met een kandidatenlijst te komen waarop veel enthousiaste mensen staan die nieuw elan uitstralen en een moderne benadering van de inwoners door de overheid voorstaan.
 • het geven van voldoende ruimte en faciliteiten voor ideeën en initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • verandering; het is tijd voor een frisse wind door het gemeentehuis. Dit kan door bij beleidskeuzes open discussies te voeren met onze inwoners en alle andere belanghebbenden in Haaksbergen.
 • vernieuwing; TeamDAP wil dat beleidskeuzes duidelijker toekomstgericht zijn. Zo komt bijvoorbeeld de vergrijzing in snel tempo op onze samenleving af. TeamDAP constateert dat hier nauwelijks op een open en transparante wijze door de gemeente in overleg met haar inwoners wordt ingespeeld.
 • een efficiënte en transparante afhandeling van vragen, aanvragen en klachten. Kleine irritaties die kunnen ontstaan bij kwesties tussen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en de gemeente moeten snel en in goed overleg worden opgelost.
 • minder bureaucratie en meer “hands-on” mentaliteit. Persoonlijke aandacht voor burgers en anderen die ondersteuning nodig hebben als het gaat om formaliteiten, onduidelijkheden op websites en in formulieren. Dit dient een vanzelfsprekendheid te zijn binnen de gemeentelijke organisatie.
 • ervaring en kennis, opgedaan uit contacten en overlegsituaties met wijkraden, belangengroepen en inwoners. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om een betere dienstverlening mogelijk te maken.
2. Haaksbergen als aantrekkelijke gemeente

Haaksbergen moet een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen, te leven en te werken, met een goed voorzieningenniveau. Het dorpse karakter moet behouden blijven en er moet een goede balans zijn tussen jong en oud. Voor de lange termijn is het van belang dat de naderende vergrijzing wordt opgevangen. Zo is het van belang dat, om op den duur zorg te kunnen verlenen aan oudere inwoners, er voldoende jonge inwoners zijn.

 • Dit vraagt om een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en een goed voorzieningenniveau voor zowel jongeren als ouderen.
 • TeamDAP wil werken aan een Haaksbergen dat op lange termijn vitaal en zelfstandig blijft.

De afgelopen jaren is er door de verschillende colleges te weinig ondernomen om ervoor te zorgen dat de gemeente Haaksbergen op lange termijn voldoende vitaal blijft. Vaak werd er teruggekeken naar het verleden in plaats van vooruit te kijken, dat moet anders. Het verleden moeten we koesteren maar het is nu echt tijd voor vooruitgang. In de komende collegeperiode moeten echte stappen worden gezet om met name de doorstroom in de huizenmarkt te realiseren, anders missen we de boot en komt de vitaliteit van Haaksbergen sterk onder druk te staan. 

 • TeamDAP wil bouwen naar woningbehoefte voor zowel specifiek startende jongeren op de woonmarkt, alleenstaanden als voor ouderen die in Haaksbergen een groot gebrek hebben aan levensbestendige woningen en woonvormen.
 • In Haaksbergen zijn heel veel vrijwilligers actief. TeamDAP wil dat graag in stand houden en verder stimuleren. Door de vele vrijwilligers worden ook op verschillende plekken in Haaksbergen jaarlijks evenementen georganiseerd. TeamDAP draagt deze evenementen een warm hart toe en vind dat de gemeente hier ruimte voor kan bieden.
3. Bestuur

De wijze waarop het huidige gemeentebestuur functioneert is TeamDAP een doorn in het oog. Kernpunt daarbij is dat de raad de baas is en dat de raadsleden het college nauwkeurig horen te kunnen controleren. Daarnaast zullen raadsleden van TeamDAP voortdurend eigen voorstellen blijven inbrengen.

TeamDAP wil:

 • de samenleving meer betrekken bij het nemen van belangrijke beslissingen dan tot nu toe gebruikelijk was. Het gemeentebestuur heeft natuurlijk de wijsheid niet in pacht. De wijsheid is immers ook te vinden op straat, in de samenleving en kost niets! Daarom wint het boerenverstand het vaak van de ingewikkelde constructies en dure adviezen van op afstand staande bureaus. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen zelf heel goed aangeven en bepalen welke zaken belangrijk zijn.
 • dat het college van B&W elk half jaar publiekelijk een overzicht van de verrichte werkzaamheden geeft, welke problemen men ondervindt en welke oplossingen men daarvoor heeft.
 • dat wethouders uit de eigen gemeente komen en dus een duidelijke binding hebben met Haaksbergen. Bij de huidige wethouders van VVD en PvdA missen wij dat duidelijk.
 • dat het college zich professioneel opstelt en niet voortdurend dure, externe adviseurs inschakelt. Inhuur van dure externen dient zoveel mogelijk worden vermeden. Het college dient zoveel mogelijk op eigen kracht te handelen.

TeamDAP vindt:

 •  dat de toepassing van de nieuwe Omgevingswet door de gemeenteraad zodanig in beleidsregels wordt vastgesteld, dat de gemeenteraad voor burgers het aanspreekpunt is en blijft voor het bepalen van het ruimtelijk beleid van Haaksbergen.

Dit betekent concreet dat:

belangrijke beslissingen, zoals die van bestemmingsplannen duidelijk dienen te worden gepubliceerd en zo gepland te zijn dat deze niet in vakantieperiodes ter inzage worden gelegd. Dit om de belanghebbenden beter in staat te stellen hun belang kenbaar te maken. Daarnaast moet de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde “Kruimelregeling” door het college van B&W, aan banden worden gelegd door duidelijke kaders van de gemeenteraad.

4. Financiën

De financiën van de gemeente Haaksbergen zijn de laatste jaren een veelbesproken onderwerp. Haaksbergen heeft voldoende financiële middelen. Echter heeft Haaksbergen nog steeds weinig reserve.

Dit betekent dat Haaksbergen effectief en efficiënt moet omgaan met de beschikbare financiële middelen.

TeamDAP is van mening dat de gemeente er is voor de inwoners en het de burger zo gemakkelijk mogelijk moet maken, zo ook financieel. Samen delen we de gemeentelijke lasten, dit betekent ook dat de gemeente zorgvuldig moet omgaan met het geld van haar burgers. TeamDAP zet zich in voor lastenverlaging voor alle inwoners.

Enerzijds heeft het gemeentebestuur de afgelopen collegeperiode bezuinigd op onder andere subsidies van verenigingen en organisaties en zijn de belastingen sterk verhoogd. Anderzijds stroomt het geld aan de achterkant weer weg door financieel en politiek wanbeleid van het gemeentebestuur. Dit moet een halt worden toegeroepen. 

TeamDAP wil:

 • dat de financiële situatie onder het nieuwe gemeentebestuur duidelijker en inzichtelijk wordt gemaakt, zodat het voor iedereen helder is welke inkomsten er zijn en waar deze aan worden uitgegeven.
 • projecten die een zware last zijn voor de financiën van Haaksbergen opnieuw tegen het licht houden. TeamDAP denkt hierbij aan deafwaardering van de oude N18, het Kulturhus/De Kappen en de efficiëntie van de gemeentelijke organisatie. 
 • dat taken die niet tot de kern van een gemeente behoren dienen te worden heroverwogen.

Het huidige gemeentehuis is één van de grootste kostenposten voor Haaksbergen.

TeamDAP wil:

 • dat het gebruik van het gemeentehuis herbestemd wordt.
 • dat ruimtes in het gemeentehuis tegen een laag bedrag verhuurd worden aan bijvoorbeeld plaatselijke partijen als verenigingen, stichtingen of zzp’ers.

Let wel: de Noaberpoort en het gemeentelijk loket, waar je onder andere terecht kunt voor informatie en vragen over de zorg, uitkeringen en het afhalen van persoonsdocumenten – blijven gewoon open.

 • Gemeentelijke belastingen dienen voor de inwoner begrijpelijk en inzichtelijk te zijn. De inwoner is geen melkkoe. Een voorbeeld hiervan is de huidige hondenbelasting, waarvan de inkomsten niet volledig ten goede komen aan voorzieningen voor honden. Daarom pleit TeamDAP ervoor om de hondenbelasting af te schaffen.
 • TeamDAP vindt dat besluiten over investeringen en aanwending van verkregen Rijksmiddelen zoals de coronagelden doordacht, zorgvuldig en met visie dienen te worden genomen. Uitgangspunt hierbij is dat deze ten goede komen aan de samenleving.
 • Ook dient er een realistisch financieel meerjarenplan te zijn. Niet alleen maar gebaseerd op mogelijke meevallers vanuit de Rijksgelden, maar gebaseerd op waarborging van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en het voorkomen van financiële tegenvallers in de toekomst.
5. Regels & Vergunningen

TeamDAP wil:

 • dat het bestaande beleid op het gebied van regels en vergunningen opnieuw wordt bekeken. Als de gemeente hetgeen dat zij in haar Toekomstvisie schrijft wil waarmaken, namelijk het zijn van een aantrekkelijke en levendige samenleving, dan moet het stelsel van regelgeving en vergunningverlening daar ook mee in overeenstemming zijn.
 • dat met name milieuvergunningen en de handhaving hiervan de komende gemeenteraadsperiode extra aandacht krijgen.

Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat bedrijven en de agrarische sector vrijwel straffeloos milieuovertredingen kunnen begaan, omdat zij maar zelden worden gecontroleerd. Daarnaast blijven overtredingen in de meeste gevallen onbestraft.

 • TeamDAP vindt dat dit beleid met prioriteit moet worden aangepast en wel op zo’n wijze dat er intensief preventief wordt gecontroleerd. Maar ook dat er daarna op wordt toegezien dat er geen herhaling van de overtredingen plaatsvindt, op straffe van intrekking van de milieuvergunning.

TeamDAP vindt het van de zotte dat iemand die zijn of haar hond uitlaat en/of de hondenpoep laat liggen grote kans loopt een relatief forse boete te krijgen van een BOA; en hetzelfde geldt voor iemand die zijn parkeerschijf vergeet, terwijl bij bedrijfsmatige overtreding van milieuwetgeving de overheid, en dat blijkt uit recent onderzoek in Twente, de gemeente “wegkijkt”. 

6. Veiligheid & Handhaving

TeamDAP wil:

 • dat er opnieuw gekeken wordt naar de regelgeving in zijn algemeenheid in relatie tot de handhavingscapaciteit van de gemeente.
 • een heroverweging van de taken en bevoegdheden van de Boa’s.
 • dat Boa’s dienstbaar zijn aan de inwoners, dus in plaats van bijvoorbeeld parkeerbonnen uit te schrijven is TeamDAP voorstander van o.a. meer inzet in het buitengebied om illegale vuilstort en criminaliteit te bestrijden en opkomende criminaliteit keihard aan te pakken.
 • aanpak van de geluidsoverlast van auto’s, motoren en brommers die in de avond- en nachtelijke uren met regelmaat door het centrum racen.
7. Jongeren

De jeugd heeft de toekomst en zéker ook de jeugd van Haaksbergen. Op dit moment is het aanbod voor jeugd te laag waardoor jongeren zich vervelen. Daardoor verlaten veel jongeren ons dorp. Om dit vanaf de grond aan te pakken zal er voor de jeugd van Haaksbergen meer moeten gebeuren. TeamDAP wil jongeren op verschillende vlakken helpen te faciliteren wanneer zij initiatief nemen om iets te organiseren.

TeamDAP heeft daarom een aantal duidelijke ideeën en wil: 

 • een duidelijk evenementenbeleid met realistische en haalbare eisen.
 • dat er weer een goede uitgaansgelegenheid is voor de Haaksbergse jeugd en locaties onderzoeken. Denk hierbij aan Danspaleis of een industrieterrein.
 • dat jongeren meer betrokken worden bij het organiseren van evenementen, dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van hen.
 • dat er meer interactie tussen de gemeente en jongeren om na te gaan waar zij behoefte aan hebben. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig met jongeren in gesprek en debat te gaan.
 • dat de jeugd naast ontspanning zoals sporten een plek heeft waar zij zich kan ontwikkelen.
 • dat de gemeente goede initiatieven en alternatieven in deze coronatijd van jongeren meer stimuleert.
8. Verenigingen & Organisaties

Haaksbergen kent een rijk en geschakeerd verenigingsleven. Dit is sociaal en maatschappelijk van groot belang.

TeamDAP vindt:

 • dat verenigingen en organisaties moeten worden ondersteund.
 • dat beschikbare subsidies evenredig over alle organisaties en verenigingen verdeeld worden.

TeamDAP wil:

 • met alle verenigingen en organisaties in gesprek gaan om te kijken waar ze behoefte aan hebben.
 • van verenigingen horen wat het effect is van de gemeentelijke regeldruk voor deze organisaties.
 • dat in gesprekken met verenigingen aan de orde moet komen of zij kleine leningen nodig hebben voor bijvoorbeeld het opknappen van hun eigen clubgebouw.
9. Wonen
 • TeamDAP wil een voortvarende aanpak om het al jaren stagnerende woningbouwbeleid voor jong startende Haaksbergenaren met een kleine beurs van de grond te krijgen.
 • Haaksbergen vergrijst, dit is één van de thema’s die topprioriteit verdient.
 • Er moeten doorstroommogelijkheden komen voor senioren.

Veel van hen wonen in twee onder één kap woningen. Een deel van de senioren wil wel in een appartement gaan wonen, maar veel meer senioren willen een kleinere grondgebonden woning, van het type bungalow. Met een slaap en badkamer op de begane vloer.

 • Er zal een concreet beleid moeten komen om wonen, zelfstandigheid en zorg aan elkaar te koppelen.

Er zit een groot gat tussen de prijzen in de vrije sector en sociale huurwoningen. TeamDAP constateert dat woningbouwstichting Domijn de huur van vrijkomende huurwoningen die een lage huurprijs kennen verhoogd en tegen een te hoge prijs in de markt zet. Deze woningen zijn met gemeenschapsgeld gebouwd.

TeamDAP wil:

 • dat Domijn zijn woningen tegen lagere prijzen beschikbaar stelt.
 • wil realiseren dat Domijn woningen eerst beschikbaar stelt aan mensen die sociaaleconomisch gebonden zijn aan Haaksbergen.

Het ontbreken van voldoende doorstroming op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor de mobiliteit van mensen ten aanzien van werk.

 • TeamDAP wil, door in gesprek te gaan met alle partijen op de woningmarkt, bevorderen dat de doorstroming in die sector weer op gang komt.
 • TeamDAP wil voorkomen dat mensen uit Haaksbergen, Buurse en St. Isidorushoeve wegtrekken omdat hier voor hen geen woning beschikbaar is.

Speelvoorzieningen vervullen een belangrijke rol in de gemeenschap van Haaksbergen. Het is heel belangrijk dat kinderen de tijd en de mogelijkheid krijgen om buiten te spelen om zodoende ervaring op te doen in het samen leren spelen met andere kinderen. Een speelvoorziening heeft een socialiserende functie.

 • TeamDAP wil investeren in de speelvoorzieningen in de woonwijken, in samenspraak met de bewoners. Bij het creëren en vernieuwen van speelvoorzieningen is er in het bijzonder aandacht nodig voor kinderen met een beperking.
 • Het plaatsen van allerlei zendmasten blijft ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt.

Waar TeamDAP het enerzijds belangrijk vindt dat er ook een goede dekking komt van mobiele telefonie in het buitengebied, vindt TeamDAP ook dat gezondheid en veiligheid van inwoners geborgd moet worden. Wereldwijd komen er steeds meer rapporten die de relatie leggen tussen de effecten van stralingen en gezondheid van mensen. Daarom vindt TeamDAP dat zendmasten niet in de buurt van burgerwoningen en scholen mogen worden geplaatst. 

10. Onderwijs

Een breed scala aan onderwijsmogelijkheden maakt van Haaksbergen een aantrekkelijke plaats om te gaan wonen voor jonge gezinnen.

TeamDAP:

 • staat open voor de komst van nieuwe onderwijsmogelijkheden, innovatieve duurzame schoolpraktijken, gericht op bewust deelnemen en beleven voor het vormen van hun samenleving, in het bewust nabootsen van hun culturele en normen en waarden.
 • zal daar waar mogelijk, initiatieven positief ondersteunen en juicht iedere vorm van groei en ontwikkeling toe. Denk bv. aan boerderijscholen en scholen in het bos.
 • vindt het belangrijk dat in de kerkdorpen Buurse en St. Isidorushoeve een basisschool als voorziening aanwezig blijft.
 • vindt dat Haaksbergen meer en beter gebruik moet maken van kennis en expertise die aanwezig is bij regionale kennisinstellingen zoals de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en het ROC van Twente. Kennis en expertise van deze kennisinstellingen moet meer ingezet worden bij het ontwikkelen en invulling geven van het gemeentelijk beleid.
 • wil stimuleren dat het Haaksbergse bedrijfsleven voldoende leerplekken en vacatures in Haaksbergen voor Haaksbergse jongeren aanbiedt.
11. Mobiliteit

Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor Haaksbergen. Haaksbergen moet zowel via de weg en het openbaar vervoer goed te bereiken zijn. Met de komst van de nieuwe N18 wordt de infrastructuur in- en om Haaksbergen verbeterd. TeamDAP realiseert zich dat veel bestaande verbindingen doorsneden worden door de N18. Daarom wil zij gaan inventariseren of het huidige aantal verbindingen aansluit bij de behoefte van de inwoners.

TeamDAP wil:

 • veilige fietsvoorzieningen. Een goed voorbeeld is de Wiedenbroeksingel met brede fietsstroken.
 • blijvend aandacht voor drukke en gevaarlijke verkeerslocaties, zoals bv. de Lansinkstraat die veiliger gemaakt moet worden.
 • dat de infrastructuur van Haaksbergen ook veiliger en beter toegankelijk wordt gemaakt voor mensen met beperkingen.
 • een goede busverbinding van Haaksbergen naar de Achterhoek en via Usselo naar Enschede met een rechtstreekste halte bij het MST.
 • dat het gemeentebestuur van Haaksbergen zich sterk blijft maken voor goed en rechtstreeks openbaar vervoer van en naar Haaksbergen.
 • dat de lijndiensten van de buurtbus voor in de toekomst in stand gehouden worden.
 • dat het gemeentebestuur van Haaksbergen alle middelen zal aanwenden om tegen te gaan dat de spoorlijn: ‘Noordtak van de Betuwelijn’ langs Haaksbergen wordt aangelegd.
12. Economie & detailhandel

Ondernemers vormen van oudsher de spil van de Haaksbergse economie.

 • TeamDAP vindt dan ook dat inwoners moeten worden gestimuleerd om in Haaksbergen te ondernemen. Regelgeving dient op een transparante wijze inzichtelijk te zijn en is er om de inwoners en ondernemers te helpen.

Stimulering van ondernemerschap en het aantrekken van bedrijven levert banen op. TeamDAP ziet het dan ook als haar taak om deze stimulans vorm te geven. Industrieterreinen kunnen verder aantrekkelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen te nemen of de infrastructuur te verbeteren. Met de komst van de nieuwe N18 is Haaksbergen geografisch een aantrekkelijke gemeente voor vestiging van (nieuwe) industrie. 

Echter, industrieterreinen dienen op voldoende afstand van woongebieden te liggen. Zo wordt niet alleen de overlast voor de inwoner tot het minimum beperkt maar heeft het bedrijf ook de kans om in de toekomst uit te bereiden doordat er voldoende ruimte beschikbaar is.

 • TeamDAP wil plaatselijke startups, verenigingen en organisaties een ruimte bieden door (een gedeelte van) het gemeentehuis te herbestemmen. Kleine, maar ook grote ruimtes kunnen structureel of incidenteel worden gehuurd voor een laag bedrag om de burgers te stimuleren om het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen.

De marges binnen de detailhandel liggen de laatste jaren onder druk door het online winkelen. Dit vraagt om een doordachte aanpak van de detailhandel en gemeente.

Het centrum is de kern van Haaksbergen, leegstand dient te worden tegengegaan.

TeamDAP wil:

 • dat panden in het centrum die lange tijd leeg staan kunnen worden herbestemd.
 • dat het centrum een aantrekkelijke plaats is waar zowel Haaksbergse burgers als toeristen met plezier hun tijd invullen. Starters en detailhandel die bereid zijn zich in het centrum te vestigen kunnen op extra ondersteuning rekenen.
 • bevorderen dat leegstaande panden sneller gevuld worden, en denkt daarbij aan een mix van zowel bedrijven als bewoners.
 • dat er een leegstandsverordening komt, waarin geregeld is dat pandeigenaren in het centrum niet zomaar meer onbeperkt lang hun panden leeg kunnen laten staan.
 • dat vestiging van horecagelegenheden rondom de kerk moet worden gestimuleerd om het centrum ook in de avonduren en weekenden tot een aantrekkelijke plek te maken. TeamDAP wil dit bereiken door herbestemming van panden rondom de kerk gemakkelijker te maken en ondernemers hierin actief te ondersteunen. Plaatsing van (grote) terrassen rondom de kerk moet mogelijk zijn om de intimiteit van het dorp te behouden.
 • samen met de centrumondernemers en partijen als de Historische Kring kijken naar een aantrekkelijke invulling van het centrum. Hierbij valt te denken aan het eerdergenoemde horecaplein, maar ook aan aankleding. De Historische Kring kan bijvoorbeeld worden betrokken bij het plaatsen van permanente straat exposities over het verleden van Haaksbergen.
 • om het centrum tot een aantrekkelijk gebied te maken subsidie beschikbaar stellen, waardoor plaatselijke initiatieven om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten worden ondersteund.
 • dat het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet worden gebruikt, om daar waar het kan en mag, lokale ondernemers een voorkeurspositie te geven bij gemeentelijke aanbestedingen.
13. Zorg

Door de huidige economische omstandigheden en de vergrijzing doen steeds meer mensen een beroep op de zorg en het sociale vangnet van de gemeente dan ooit tevoren. Door de overheveling van rijkstaken is de gemeente verantwoordelijk voor de toekenning en uitvoering van deze ondersteuning.

TeamDAP:

 • wil dat er niet wordt bezuinigd op de zorg.
 • vindt dat de gezondheidszorg beter kan door ondersteuning anders te organiseren. De gemeente ervoor dient te zorgen dat de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoner en zo eenvoudig mogelijk wordt georganiseerd en kwalitatief goed wordt uitgevoerd.
 • vindt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen en staat voor een politiek waarbij de gemeente haar inwoners stimuleert en ondersteunt om de regie van hun leven in eigen hand te houden.
 • gelooft in de zelfredzaamheid van mensen. Mensen zelf zijn in veel gevallen beter en efficiënter in het bedenken van oplossingen dan de overheid. Lukt dat niet, dan staat de gemeente klaar om voorzieningen te treffen.
 • wil een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van educatieve voorzieningen voor ouderen, gericht op het kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.
 • wil dat de gemeente Haaksbergen de gelden die voor de Wmo vanuit het Rijk worden ontvangen volledig worden ingezet voor de Wmo.
 • wil dat de zorg zo is georganiseerd dat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat ze daadkrachtig aangepakt kunnen worden.
 • dat de indicaties van de Wmo door onafhankelijke partijen worden gesteld.
 • dat mensen met zorgvragen efficiënt, correct en onafhankelijk geholpen worden.
 • minder bureaucratie in de zorg.
 • niet over, maar mét mensen praten.
14. Mantelzorg & Vrijwilligers

Mantelzorgers zijn inwoners die zorgtaken voor een dierbare op zich hebben genomen.

TeamDAP wil:

 • dat de gemeente de mantelzorgers goed informeert over de mogelijkheden voor ondersteuning.

Mantelzorgers en vrijwilligers met zorgtaken zijn onmisbaar voor mensen die zorg nodig hebben, maar zij kunnen professionele hulp niet vervangen. Op betaalde hulp mag niet bezuinigd worden.

Vrijwilligers die de gemeente ondersteunen bij de uitvoering van Wmo-taken worden steeds belangrijker voor goede zorgverlening in de gemeente.

TeamDAP:

 • pleit voor ondersteunende maatregelen voor vrijwilligers en wil meer aandacht voor deze professionaliseringsslag bij de gemeente.
 • wil een actief beleid om werklozen te betrekken bij de ondersteuning van zorg, zoals het contact met mensen, activiteiten samen doen.
 • wil dat de gemeente initiatieven ontwikkelt samen met de scholen, verenigingen, maatschappelijke- en zorgorganisaties ter ondersteuning van de zorg via bijv. een maatschappelijke stage.
 • vindt het erg belangrijk dat de gemeente de zorg zo inricht, coördineert en ondersteunt, dat het mogelijk wordt dat iedereen mee kan doen.
15. Eenzaamheid

Eenzaamheid tast het psychisch en/of sociaal welbevinden aan en kan o.a. leiden tot psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen. Alleenstaande ouderen zijn in het bijzonder kwetsbaar voor eenzaamheid, zeker als hun gezondheid minder wordt en de kring van sociale contacten kleiner wordt.

De afgelopen maanden is er meer aandacht en begrip gekomen voor het gegeven dat ook jongeren met eenzaamheid te maken hebben. Naarmate de coronacrisis langer duurt worden er steeds meer zorgen geuit over eenzaamheid onder jongeren en hun sociale ontwikkeling.

De klachten van jongeren gaan naast eenzaamheid ook over een breder gevoel van somberheid. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het gebrek aan perspectief: wanneer is het allemaal klaar, wanneer kunnen we ons leven weer oppakken? Ook het gemis aan activiteiten en structuur speelt een rol. 

Ten aanzien van de zorg die wordt aangeboden in Haaksbergen wil TeamDAP dat: 

 • er voldoende vrijetijdsbesteding- en/of voorzieningen zijn voor de jeugd tussen twaalf en achttien jaar. Dit om onder andere overlast door hangjongeren te voorkomen.
 • er voldoende aanbod is aan activiteiten voor kinderen met een geestelijke of fysieke stoornis/beperking.
 • dat hulphonden als maatwerkvoorziening vanuit de Wmo als maatwerkvoorziening worden verstrekt. Een hulphond vervult een belangrijke rol en stelt mensen in staat om zelfredzaam te zijn en om maatschappelijk te participeren.
 • cursussen worden aangeboden aan mensen die afhankelijk zijn van technische hulpmiddelen.
 • dat er stelselmatig preventief onderzoek onder de ouderen in Haaksbergen plaatsvindt om vereenzaming van oudere mensen op tijd te signaleren.
16. Ondersteuning van mensen met een beperking

TeamDAP wil:

 • dat de gemeente een goede toegankelijkheid bevordert voor zowel de eigen als openbare gebouwen, bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel.
 • dat Haaksbergen en in bijzonder het centrum rolstoelvriendelijk wordt gemaakt en gehouden.
 • dat het sporten voor mensen met een beperking ondersteund en gestimuleerd wordt.
 • dat voor mensen met een beperking zorg op maat geleverd wordt.
17. Verslavingszorg: alcohol, drugs en gokken

Drugsproblematiek is een groot en zichtbaar probleem in Haaksbergen en leidt tot schrijnende situaties. Verslavingen zoals alcohol en gokken, zorgen ook voor de nodige problematiek, maar zijn minder zichtbaar.

  TeamDAP wil:

 • dat er een helder beleid komt wat ook concreet tot uitvoering wordt gebracht.
 • dat de gemeente meer financiële middelen beschikbaar stelt aan organisaties die ingezet worden op de verslavingsproblematiek.
 • dat de middelen moeten worden besteed aan preventief en curatief outreachende hulpverlening.
 • vindt dat er meer politiecapaciteit ter beschikking moet komen om drugscriminaliteit tegen te gaan.
 • dat er meer aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden die er zijn voor gezinnen om hulp te krijgen.
 • meer aandacht voor het gebruik van drugs op scholen door leerlingen en studenten.
18. Sport

Zoveel mogelijk inwoners moeten de sport van hun keuze kunnen beoefenen en/of daarin als vrijwilliger bezig kunnen zijn. Actieve koppeling tussen jeugdgezondheidsbeleid, sport en onderwijs is gewenst om onze jeugd te stimuleren ook lichamelijk actief te zijn.

TeamDAP vindt:

 • dat sport een belangrijke rol op het gebied van opvoeding, persoonlijke ontplooiing en gezondheid vervult, maar ook fungeert als sociaal bindingsmiddel.
 • dat iedereen plezier in sport en bewegen mag hebben. Nu en in de toekomst, in een veilige en gezonde omgeving.
 • dat bewegen en sport toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Zeker ook voor mensen met een minimum inkomen, mensen met een beperking, ouderen of andere specifieke doelgroepen.
 • dat goede en functionele sportaccommodaties in stand gehouden moeten worden en waar mogelijk worden verduurzaamd.

TeamDAP onderschrijft:

 • het belang van een gezonde leefstijl en ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een goede gezondheid van de inwoners van Haaksbergen.

TeamDAP ondersteunt:

 • initiatieven zoals schooljudo als zelfverdediging voor de jeugd.

TeamDAP wil:

 • dat de samenwerking tussen de verschillende beweeg- en sportaanbieders, de gemeente, sociaal-maatschappelijke-, jongeren-, ouderen-, eerste en tweedelijnszorgorganisaties en bedrijfsleven wordt versterkt om in bovenstaande te kunnen voorzien.
 • dat het niveau aan sportvoorzieningen in de gehele gemeente minimaal gehandhaafd blijft.
 • een betaalbare overdekte zwemvoorziening in Haaksbergen en onderzoeken of de Wilder nog wel financieel haalbaar is en anders in alternatieven denken.
19. Afval
 • Diftar is een heffing aan de inwoner per lediging van een container. TeamDAP wil nu en in de toekomst geen diftar.
 • Nog steeds vinden er in het buitengebied illegale vuilstortingen plaats. Naast een strenge controle hierop wil TeamDAP de mogelijkheid voor inwoners van Haaksbergen invoeren om jaarlijks 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar gratis afval te kunnen storten.
 • TeamDAP ziet het niet als vanzelfsprekend dat de inzameling van huishoudelijk afval aan Twente Milieu blijft worden gegund.
 • TeamDAP pleit ervoor om de inzameling van huishoudelijk afval in de markt te zetten. Zo wordt huishoudelijk afval door een marktpartij ingezameld en kunnen de tarieven zo laag mogelijk worden gehouden.
20. Duurzaamheid

Het nieuwe kabinet heeft in haar programma duurzaamheid als speerpunt opgenomen. Haaksbergen dient zich naar de mening van TeamDAP positief op te stellen t.o.v. nieuw beleid en uitvoeringsmogelijkheden op lokaal niveau.

TeamDAP wil:

 • duurzame initiatieven uit de samenleving stimuleren.
 • geen windmolens in het buitengebied.
 • geen zonnepanelen in de wei maar op het dak.
 • meer aandacht voor alternatieve opties.
21. Milieu & Water

Het zal veel mensen onderhand wel duidelijk zijn dat we te maken hebben met een klimaatsverandering, die zorgelijke aspecten voor de nabije toekomst laat zien.

Het is daarom belangrijk dat gezorgd wordt voor goede voorlichting en educatie van de jeugd met betrekking tot het milieu in het algemeen en aandacht voor het leefmilieu waarin wij dagelijks verkeren.

De kwaliteit van water is hierbij van levensbelang. Het milieubeleid t.a.v. zowel oppervlakte- als grondwater wordt een steeds belangrijker aandachtsgebied.

Controle en handhaving op mogelijke vervuilers van het grondwater dient ook een taak te zijn die in het beleid de gemeente Haaksbergen meer nadruk gaat krijgen.

22. Agrarische sector

TeamDAP heeft veel waardering voor de melkveehouderij, de land- en tuinbouwsector en de daarvan afgeleide bedrijven.

In het nieuwe regeerakkoord zal ook met name voor de agrarische sector nieuw beleid worden ontwikkeld, in relatie met klimaatdoelstellingen.

 • TeamDAP vindt dat de gemeente Haaksbergen in de uitvoering van het gemeentelijk beleid moet aansluiten bij nieuw landelijk beleid.
 • TeamDAP wil daarnaast met soepele regelgeving ervoor zorgen dat herbestemming van leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen wordt bevorderd.
23. Recreatie & Toerisme

Het toerisme in Haaksbergen draait voor een belangrijk deel op de mooie natuur van ons buitengebied en de agrarische sector. Het toerisme is gebaat bij een renderende agrarische sector, waardoor de uitstraling van het platteland optimaal blijft, dit spreekt toeristen aan. Het beleid is erop gericht om de sectoren toerisme, landbouw en natuurbeheer nog beter met elkaar te laten samenwerken, om zo elkaar verder te versterken.

TeamDAP wil:

 • intensievere, grensoverschrijdende toeristische samenwerking. Dit kan leiden zijn tot een extra economische impuls voor Haaksbergen.
 • dat ondernemers die bijdragen aan versterking van het toeristisch profiel, worden ondersteund door de gemeente, door middel van facilitering bij door hen voorgestelde en opgezette projecten.

Haaksbergen is, naast een agrarische, ook een recreatief-toeristische gemeente.

TeamDAP wil:

 • een nauwere samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieu Haaksbergen, IVN, Natuurmonumenten en de Historische Kring. Educatieve instanties en ondernemers kunnen het toeristisch klimaat verstevigen. Het gebied rond Buurse is één van de grotere toeristische gebieden waar deze samenwerking duidelijk zijn vruchten kan gaan afwerpen.
 • dat de bestaande toeristische faciliteiten, zoals fietspaden en bankjes langs wandel- en fietsroutes een visitekaartje blijven van de gemeente en maakt zich sterk dat deze goed onderhouden blijven.
 • dat de gemeente de toeristische sector zoveel mogelijk ondersteunt, bijvoorbeeld door het creëren van een fonds om nieuwe initiatieven op dit gebied tot ontwikkeling te brengen.
24. Cultuur

De gemeente zit financieel, door onder andere financieel wanbeleid en kortingen op budgetten die worden ontvangen vanuit het Rijk, niet ruim in haar jasje en moet daarom keuzes maken.

TeamDAP vindt:

 • dat de openbare voorzieningen zo veel mogelijk worden betaald door degenen die er profijt van hebben. Het bezoek aan een theatervoorziening is een vrijwillige keuze en daarom zou het niet meer dan logisch zijn dat de bezoekers van een voorstelling betalen, niet de inwoners die het theater niet bezoeken.
 • dat het Kulturhus/de Kappen voldoende zelf in staat moet worden geacht om vanuit de behoefte uit de markt inkomsten te kunnen genereren, zonder daarbij afhankelijk te hoeven zijn van de gemeente.
 • dat alternatieven moeten worden onderzocht om inkomsten te generen. bijvoorbeeld door als Kulturhus/de Kappen samen te werken met plaatselijke verenigingen, ondernemers etc. en ruimtes beschikbaar te stellen tegen betaalbare prijzen.
 • het belangrijk dat de bibliotheekvoorziening wordt behouden, zij het wel met een compacter assortiment dat voldoet aan de lokale behoefte van de bevolking.
 • zich een voorstander om te investeren in het behoud en onderhoud van historisch erfgoed.
 • dat karakteristieke en historische gebouwen en straten ook in de toekomst behouden blijven. Denk daarbij o.a. aan het Zwarteland.
 • de gemeenschapsvoorzieningen (in Buurse en St. Isidorushoeve) een belangrijke culturele functie vormen.
 • dat de leefbaarheid in de kerkdorpen in stand gehouden wordt en dat de gemeente actief beleid voert om dit te bevorderen en om de voorzieningen vorm te geven.
 • dat Haaksbergse evenementen moeten kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente.
25. Lokale omroep

De gemeente Haaksbergen kent al jarenlang een lokale omroep. Wij vinden dat de gemeente zich sterk blijft maken voor een toekomstbestendige lokale omroep en hen ondersteunt in toekomstige ontwikkelingen, zoals de nu al bekende omvorming tot streekomroep.     

Team DAP verkiezingen Haaksbergen

contact

volg ons ook op

Copyright © 2022 TeamDAP- All Rights Reserved. Deze website is gemaakt door Susan Brouwer – Webdesign & Personal Branding